Akčný deň ochrany životného prostredia: Obchodná akadémia HAK Oberpullendorf

Východisko

Aby sa žiaci obchodnej akadémie Oberpullendorf  zúčastnili nášho projektu, dostali sme nápad usporiadať akčný deň.  Okrem prezentácií a prednášok mali žiaci možnosť aktívne  sa zúčastňovať na dianí a zbierať informácie aj sami pri rôznych stánkoch 

Hlavný cieľ

Hlavný cieľom je sprostredkovať žiakom najdôležitejšie fakty nášho projektu a predstaviť im výsledky našich rešerší a prieskumu „Ekologická stopa“.

 • Zvýšiť povedomie v oblasti trvalej udržateľnosti
 • Výsledky prieskumu „Ekologická stopa“
 • Objasniť žiakom ich nesprávne konanie
 • Vyhodnotenie získaných informácií
 • Predstavenie nášho workshopu
 • Predostrieť návrhy na správanie šetrnejšie k životnému prostrediu

Cieľom je, aby si žiaci uvedomili, ako ľahkomyseľne  zaobchádzame so zdrojmi a čo by sme mohli zmeniť , aby sme aj ďalším generáciám zanechali budúcnosť hodnú života.

Cieľová skupina

Našou cieľovou skupinou sú mladiství vo veku od 15 do 20 rokov. Chceli sme touto témou osloviť predovšetkým žiakov, ktorí ešte nemajú vyvinuté povedomie v oblasti ochrany životného prostredia.

Účinok

Cieľom tohto dňa je, upozorniť mladých ľudí na túto tému a  poskytnúť im návrhy na zlepšenie. Nové získané vedomosti by im mali pomôcť, posilniť povedomie v oblasti ochrany životného prostredia aj u členov rodiny a tým prispieť k ochrane životného prostredia. 

Realizácia

Krok 1: Rozhovor s riaditeľom resp. riaditeľkou

 • Získať súhlas pre projekt
 • Prezentovať koncepciu
 • Rezervovať prednáškovú miestnosť

Krok 2: Príprava

 • Pripraviť texty
 • Vyhľadať vhodné videá a piesne
 • Naplánovať priebeh celého dňa
 • Pripraviť stánky k rôznym témam
 • Pozvať hosťujúceho rečníka

Krok 3: Kedy sa bude konať akčný deň?

 • Stanoviť vhodný termín s pomocou učiteľa zodpovedného za projekt
 • Akčný deň sa bude konať počas vyučovania
 • Stanoviť dĺžku trvania akčného dňa

Krok 4: Kto sa zúčastní?

 • Na informačnej časti sa zúčastnia 4. A 5. Trieda obchodnej akadémia ako aj 3. Trieda obchodnej školy.
 • Na akčnom dni sa zúčastnia všetky triedy.
 • Stanoviť rotačný plán pre triedy.