Footprint: Obchodná akadémia HAK Oberpullendorf

Východiská

V rámci rešerší pre náš projekt som na internete natrafila na tému „ekologická stopa. Vyplnila som formulár, odpovedala na otázky a výsledok ma veľmi prekvapil. Netušila som, že zanechávam takú veľkú ekologickú stopu. To sa pre mňa stalo inšpiráciou pre zapojenie  „Footprint“ do nášho maturitného projektu.

Hlavný cieľ

Hlavnými cieľom je získať prehľad o ekologickom chovaní žiakov a samozrejme aj osveta:

 • Zbierať informácie o ekologickom správaní  žiakov
 • Pochopiť najčastejšie príčiny zanechania veľkej ekologickej stopy/Footprint
 • Vyhodnotiť získané informácie
 • Poučiť žiakov o ich správaní
 • Predostrieť návrhy, ako sa správať šetrnejšie k životnému prostrediu
 • Posilniť povedomie o trvalej udržateľnosti

Cieľom je, aby si žiaci boli vedomí, ako ľahkovážne zaobchádzame so zdrojmi a čo môžeme zmeniť, aby sme aj ďalším generáciám zanechali budúcnosť hodnú života.

Cieľová skupina

Našou cieľovou skupinou sú mladiství od 15-20 rokov.  Chceme osloviť predovšetkým tých žiakov, ktorých povedomie ešte nie je výrazné či dosť silné.

Účinok

Cieľom zisťovania ekologickej stopy Footprint je, získať prehľad o správaní žiakov. Prostredníctvom cielenej osvety je potom možné značne prispieť k ochrane životného prostredia. Trvalá udržateľnosť a šetrenie zdrojov by nemali byť iba prázdnymi sloganmi.  Žiaci by mali svojím pôsobením na základe získaných poznatkov posilniť povedomie aj v okruhu svojich priateľov a v rodine.

Realizácia

Krok 1: Rozhovor s riaditeľom resp. s riaditeľkou

 • Získať súhlas/povolenie  pre projekt
 • Prezentovať koncepciu
 • Získať povolenie na vykonanie prieskumu v jednotlivých triedach.

Krok 2: Nájsť na internete vhodný prieskum a konvertovať ho do tabuľky vo formáte Excel

 • Otvoriť otázky na pozadí
 • Zvoliť otázky vhodné pre mladých
 • Potom nakopírovať do tabuľky vo formáte Excel a prispôsobiť
 • Zostaviť schému vyhodnotenia a vložiť
 • Vyhodnotenie urobiť vždy hneď po odpovedaní na otázky

Krok 3: Kedy sa bude vykonávať prieskum?

 • Zorganizovať dva tímy
 • Prieskum vykonať počas vyučovania

Krok 4: Kto bude objektom prieskumu?

 • Účastníci z každej triedy
 • Rovnaké množstvo dievčat ako chlapcov
 • Prieskum vykonávať po jednom, aby boli výsledky čo najosobnejšie

Krok 5: Vyhodnotenie a analýza

 • Získané informácie zhrnúť na počítači do diagramov.
 • Formulovať analýzy.
 • Možnosť uviesť vlastné úvahy.

Krok 6: Použité pomôcky

 • Použitie počítača z dôvodov ochrany životného prostredia