Koncepcia v oblasti odpadového hospodárstva: Obchodná akadémia

Podľa spolkového zákona o odpadovom hospodárstve 2002(AWG/Zákon o hospodárskych vzťahoch so zahraničím 2002, BGBl/Spolková zbierka zákonov č. 102/2002 v platnom znení) sú všetky podniky, ktoré majú viac ako 20 zamestnancov povinné vypracovať koncepciu odpadového hospodárstva. Toto platí aj pre školy (za zamestnancov sa považujú učitelia aj personál, avšak nie žiaci).

Okrem toho sú tieto podniky povinné rešpektovať krajinské zákony, plány a nariadenia o odpadovom hospodárstve, ktoré odsúhlasila krajinská vláda.

Základné ustanovenia

Tak ako všetky ostatné podniky, aj školy produkujú rôzne odpady. Koncepcia odpadového hospodárstva(AWK) obsahuje v prvom rade informácie o druhu, množstve a pôvode ako aj o ukladaní všetkých odpadov, ktoré vznikli v škole. Okrem toho sú predmetom takejto koncepcie aj všetky organizačné opatrenia, ktoré škola realizuje v záujme dodržiavania právnych noriem v oblasti odpadového hospodárstva. Ďalej musí takáto koncepcia obsahovať odhad ďalšieho vývoja a kroky na predchádzanie vzniku odpadu. Koncepcia odpadového hospodárstva by sa mala aktualizovať vždy vtedy, ak došlo k nejakej zmene týkajúcej sa odpadov  (napr. rekonštrukcia, prístavba) najneskôr však po piatich rokoch. Odporúča sa aj aktualizácia každý rok. Koncepcia odpadového hospodárstva sa musí na požiadanie predložiť príslušnej inštitúcii.

Výhody pre školy

Vypracovaním a aktualizovaním koncepcie odpadového hospodárstva má škola možnosť identifikovať vlastné slabé miesta a môže  do plnenia cieľov odpadového hospodárstva zapojiť celé školské spoločenstvo. Prehľad odpadov a/alebo  pohybu materiálu umožňuje rozpoznať možné zlepšenia logistiky zberu ako aj strategické východiská kvalitatívneho a kvantitatívneho predchádzania vzniku odpadu. Takto je možné nielen znížiť náklady na likvidáciu odpadu, ale aj podniknúť organizačné opatrenia (napr. optimalizácia spôsobov likvidácie pre čistiaci personál). 
Prostredníctvom zapojenia žiakov do tvorby koncepcie odpadového hospodárstva,  do aktualizácie, do analýz, (napr. do tvorby ukazovateľov) ako aj  do realizácie vypracovanej logistiky likvidácie odpadu dochádza k tvorbe povedomia.  Z toho vyplynie multiplikačný účinok siahajúci až do rodín resp. okolia školy.

Realizácia

Dáta, potrebné  pre vypracovanie koncepcie odpadového hospodárstva sa musia na základe menu krok za krokom zadávať do nástroja koncepcie odpadového hospodárstva. Tento z nich automaticky zostaví koncepciu odpadového hospodárstva školy, ktorú je následne možné uložiť, ďalej spracovávať alebo vytlačiť. Okrem toho nástroj koncepcie odpadového hospodárstva automaticky    vytvorí ukazovatele a grafy o množstvách a vývoji nákladov na odpady a tým uľahčuje bez ďalšej námahy controlling odpadu.
Koncepcia odpadového hospodárstva musí obsahovať tieto údaje: 

  • Popis podniku (budovy, plochy, rozdelenie priestoru, zoznamy strojov a prístrojov vozový park)
  • Zobrazenie postupu (všetky činnosti, ktoré vykonávajú zamestnanci vrátane priradenia vzniknutých odpadov)
  • Súpis všetkých surovín relevantných pre odpad  a ich množstvá Zobrazenie odpadov(popis všetkých vzniknutých odpadov)´
  • Popis internej školskej odpadovej logistiky
  • Popis interných školských opatrení v oblasti zhodnocovania odpadu resp. prevencii vzniku odpadu. 
  • Dokumentácia o bezpečných odpadoch (vrát. zoznamu likvidátorov odpadu)
  • Dokumentácia od nebezpečných odpadoch (vrát. zoznamu likvidátorov odpadu)
  • Register právnych noriem  pre odpad
  • Odhad budúceho vývoja vykonané kontroly (úradmi, pri certifikácii)