Zbierka CD: Obchodná akadémia HAK Oberpullendorf

Východiská

Myšlienka zbierky vznikla počas spolupráce s BMV, pretože v BMV sme získali skúseného partnera.  Veľká zbierka CD a DVD  v stredných a vyšších odborných školách v Burgenlande  sa ešte nikdy nekonala. O to viac nás to zaujalo a rozhodli sme sa prijať túto výzvu. 

Hlavný cieľ

Cieľom je nazbierať čo najviac použitých tonerov pre tlačiarne a  odovzdať ich BMV, pretože čistý výnos  za recykláciu tonerov bude priamo venovaný nadácii „Červený nos (Clown doctors).

Ďalším cieľom bolo pozbierať čo najviac CD a DVD v škole (učitelia i žiaci) resp. aj vo svojich rodinách a u priateľov a potom vypočítať pre Burgenland resp. pre celé Rakúsko, koľko CD bežne končí v komunálnom odpade.

Cieľová skupina

Našou cieľovou skupinou sú žiačky a žiaci resp. učiteľky a učitelia obchodnej akadémie HAK Oberpullendorf ako aj naše rodiny a okruh priateľov.

Pôsobenie

Táto zbierka má mladých inšpirovať k správnej likvidácii odpadových materiálov.  Úlohou bolo, v prvom rade zistiť, aké množstvo CD sa vlastne má likvidovať.

Realizácia

Krok 1: Príprava na zbierku

 • Získať súhlas riaditeľky
 • Stanoviť termín začiatku a ukončenia
 • Informovanie školníka
 • Zabezpečiť priestor na skladovanie materiálov
 • Vytvoriť leták na propagáciu zbierky

Krok 2: Čo sa má zbierať?

 • CD a DVD nosiče
 • Tieto je predtým potrebné poškriabať, kvôli znehodnoteniu dát
 • Použité tonery

Krok 3: Aké pomôcky sú potrebné?

 • Papier a tlačiareň na vytlačenie informačných letákov
 • Krabice na zber (jedna do každej triedy, v zborovni, na chodbe)
 • Priestor na skladovanie všetkých nazbieraných materiálov (dohodnúť so školníkom)
 • Váha na zistenie hmotnosti celého množstva

Krok 4: Kto bude potrebné pomôcky financovať?

 • Náklady na tlač sú minimálne a znášať ich bude samotná škola
 • Krabice a váha sa donesú z domu
 • Priestor dá k dispozícii škola

Krok 5: Organizácia zbierky

 • Hlásenie/oznámenie z riaditeľstva
 • Zbierka bude propagovaná v každej triede
 • Rozostavia sa krabice
 • Vylepia sa letáky
 • Žiakom sa bude zbierka pripomínať, alebo prostredníctvom hlásenia resp. počas osobných rozhovorov  počas prestávok
 • Pozbieranie, zrátanie/odváženie materiálov po uzávierke